Obchodné podmienkywww.marine-suzuki.sk
logo-suzuki

Úvodné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je JOCHYM MARINE s.r.o., IČO: 46 911 499, Kollárova 631/6, Bytča 014 01, zapísaný v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel L. vložka 57852 (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.marine-suzuki.sk v sekcii „O nás“.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene, alebo na jej účet.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 102/2014 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky mimo iné potvrdzuje, že bol poučený o všetkých svojich práva a povinnostiach a práve na odstúpenie od zmluvy v súlade s ustanoveniami § 3 a nasl. zákona č. 102.2014 Zb. a že sa zoznámil s ustanoveniami týchto VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a poučenie o práve na odstúpenie od kúpnej zmluvy a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. VOP, s poučením o práve na odstúpenie od zmluvy a formulárom pre taký právny úkon, dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ďalej len „kúpna zmluva“).

 

Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare, uvedené na webovej stránke www.marine-suzuki.sk, predávajúci čerpá z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov jednotlivých tovarov.

 1. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné apod., ktoré sú kupujúcemu poskytnuté vrámci procesu objednávky tovaru, na základe nim zvolených kritérií na dopravu a spôsob platby v objednávkovom procese. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu.

 1. Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav.

 

Kúpna zmluva 

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP, formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy s formulárom pre také odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán zachytenej na trvanlivom nosiči alebo na základe zákonných dôvodov.

 1. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

 1. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi podľa príslušných právnych predpisov.

 1. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 1. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na webovej stránke predávajúceho, na adrese www.marine-suzuki.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 1. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď) pre uskutočnenie objednávky kupujúcim, sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa a znáša ich v plnom rozsahu kupujúci.

 

Objednávanie

 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku.

 1. Kupujúcim berie na vedomie, že potvrdením objednávky sa stáva povinným za objednaný tovar uhradiť predávajúcemu dohodnutú cenu.

 1. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Prostredníctvom elektronického obchodu na www.marine-suzuki.sk
   (ďalej len "e-shop")

  2. Elektronickou poštou na adrese info@marine-suzuki.sk

  3. Osobne v sídle spoločnosti

  4. Telefonicky na +421 905 542 690

 1. Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.  

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom

 1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm a) zákona „ o ochrane spotrebiteľa“ (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy písomne odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol posledný deň lehoty taký list o odstúpení od zmluvy odoslaný na poštovnú prepravu. lToto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a)  tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b)  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c)  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Písomné odstúpenie od zmluvy a prevzatý tovar zasielajte na adresu:

  1. Jochym Marine, Kollárova 631/6, 01401 Bytča, Slovenská republika

  2. elektronicky na adresu – info@marine-suzuki.sk

  3. osobne na adrese sídla predávajúceho

 1. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci je povinný uhradiť kupujúcemu zníženú hodnotu tovaru v prípade, ak k zníženiu hodnoty tovaru došlo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je potrebné pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru (v súlade s § 10 ods 4 zák. o ochrane spotrebiteľa).

 1. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 1. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

  1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

  2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

  3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

  4. spočívajúcich v hre alebo lotérii,

 1. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Pre tento účel je možné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na adrese www.marine-suzuki.sk .

 1. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 

 1. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

 
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

 1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 1. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

 

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste v sídle predávajúceho

 2. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení prepravcom priložený v balení tovaru. V prípade osobného odberu bude daňový doklad odovzdaný kupujúcemu spolu s tovarom.

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s tovarom a to v balení tovaru alebo v obálke nalepenej na obale tovaru.

 

Podmienky dodania tovaru

 1. Osobný odber:

  1. Zakúpený tovar môže prevziať iba kupujúci, ktorý sa musí dostatočným a hodnoverným spôsobom identifikovať a to platným občianskym preukazom, alebo platným pasovým dokladom.

  1. Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať tovar a jeho balenie pred podpisom preberacieho dokumentu. V prípade, že je balenie poškodené, predávajúci zapíše prípadné poškodenia do preberacieho protokolu, ak ide o také poškodenia, ktoré nebránia užívaniu tovaru a kupujúci s prevzatím takého tovaru súhlasí. Tento výslovný súhlas sa tiež zaznamenané v preberacom protokole.

 1. Zasielanie prepravnou službou – SR:

  1. Pri dodaní tovaru prepravnou spoločnosťou je kupujúci povinný skontrolovať balenie tovaru a pokiaľ je to možné i tovar samotný a to pred podpisom preberacieho protokolu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@marine-suzuki.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou (pozri ďalej ods. 2) časti „Reklamačný poriadok“ VOP).

  1. Kupujúci je informovaný o tom, že mu bol tovar odoslaný najneskôr deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia kupujúceho, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 5 tohto článku VOP.

  1. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne doručenú zásielku s tovarom, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru kupujúcemu a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.

  1. Pri doručovaní tovaru, ktorého rozmery, prípadne váha neumožňujú manipuláciu výťahom, je kupujúci povinný zabezpečiť súčinnosť, v zmysle zaistenia tretej osoby, ako výpomoc prepravcovi

  1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru platným dokladom totožnosti (OP, pas) preukázať svoje oprávnenie na prevzatie tovaru v zmysle objednávky a umožniť predávajúcemu zapísať si potrebné údaje, najmä, nie však výlučne, číslo dokladu totožnosti. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, predávajúci je oprávnený odoprieť vydanie tovaru. Toto oprávnenie sa vzťahuje na osobný odber a aj na prepravnú spoločnosť.

 

Reklamačný poriadok

Záruka

 1. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste.

 1. Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov (pre spotrebiteľa), ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka). Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 1. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto touto časťou „reklamačný poriadok“ VOP.

 1. Výnimku so záručnej doby, uvedenej v ods. 1 písm. b) reklamačného poriadku VOP, môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. - taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare - ak nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za chyby veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci a dostatočne výrazne i u ponúkaného tovaru a v potvrdení objednávky. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 1. U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre neho platí podľa zákona

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 1. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je Jochym Marine, Kollárova 631/6, 01401 Bytča, Slovenská republika a to v prípade písomných reklamácií a reklamácií uplatňovaných osobne kupujúcim a e-mailová adresa info@marine-suzuki.sk, v prípade, že kupujúci uplatňuje reklamáciu formou elektronickej komunikácie.

 1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu (záručného listu, ak bol vydaný) a ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

 1. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.

 1. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

  1. mechanickým poškodením tovaru,

  2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,

  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,

  4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

  5. ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,

  6. ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu,

  7. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

  8. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

  9. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,

  10. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 1. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

 1. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

 1. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 1. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 1. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

 1. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Spracovanie osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach www.marine-suzuki.sk. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2014 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Martin Jochym – Jochym Marine

V Žiline dňa 18.11.2014


O
Kontakt

Exportný partner

SuzukiMarine

Záujemcovia o lodné motory Suzuki môžu prvý krát na Slovensku kúpiť lodné motory Suzuki pod záštitou jediného oficiálneho exportného partnera pre Slovenskú republiku firmy Jochym Marine.

Kontaktujte nás

Jochym Marine
Kollárova 631/6, 01401 Bytča
Slovenská republika

Tel.: 00421 (0) 905 542 690
Tel.: 00421 (0) 948 968 877

Fax: 00421 (0) 42 55 22 133
Email: info@jochymmarine.com

Newsletter

Joomla forms builder by JoomlaShine
Odoberaním nášho mailing listu budete vždy informovaný o novinkách. Nezasielame spam.

Go to top